News 2016

UVAN News

News Highlights 2016

Construction begins at Phatthalung
โรงงานในพัทลุง
blog

Univanich’s fourth palm oil crushing mill is now under construction at the company’s new site in Phatthalung Province. It is planned to commission the new factory in October 2017.

โรงงานสกัดน้ำ มันปาล์มแห่งที่ 4 ของยูนิวานิช กำลังก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง และคาดว่าจะเริ่มสายการผลิตได้ใน เดือนตุลาคม 2560 น

New Nursery & Training Centre
แปลงเพาะชำ และศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม
blog

To encourage the conversion of smallholder farms in Phatthalung Province, Univanich is constructing the company’s fourth large oil palm nursery at the company’s new factory site. The first buildings contain the nursery office and farmer training centre

การก่อสร้างอาคารสำ นักงาน แปลงเพาะชำ และศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกร ใน พื้นที่แปลงเพาะชำ ขนาดใหญ่แห่งที่ 4 ของยูนิ วานิช กำลังคืบหน้า โดยศูนย์แห่งนี้มีจุดประสงค์ ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยในพัทลุง ปรับ เปลียนพื้นที่การเกษตรมาเป็นสวนปาล์มน้ำ มัน

Supporting Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO) blog

In 2016, the Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO) held their global Round Table annual conference for the first time in Thailand. Univanich showcased Thailand’s Four Pillars of Sustainable Palm Oil together with the achievements of the Univanich - Plaipraya Community Enterprise Group, the worlds first group of independent smallholders to have achieved RSPO certification. General Prawit Wongsuwan, Deputy Prime Minister of Thailand, admired the Univanich display presented to him by Plantations Director, Dr Palat Tittinutchanon.

ในปี2559 Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO) ได้มีการจัดการประชุมประจำ ปีที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ยูนิวานิชได้เข้าร่วมจัดบู้ทแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 4 หลักสำ คัญ สำ หรับปาล์มน้ำ มันที่ยั่งยืน และความสำ เร็จของกลุ่ม ยูนิวานิช - ปลายพระยา ซึ่งเป็นกลุ่มชาวสวนปาล์มรายย่อยอิสระกลุ่มแรกของโลกที่ได้รับการรับรอง RSPO ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบู้ทของบริษัท โดยมีดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน ผู้อำ นวยการ ฝ่ายสวน ให้การต้อนรับ

Support For Local Communities
ยูนิวานิชร่วมสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
blog

As part of the company’s continuing support for schools and hospitals in the communities in which it operates, in 2016 Univanich donated funds for the construction of a new Kindergarten building at Baan Khlongpuan Prateepbamroong School in Krabi’s Plaipraya District.

บมจ.ยูนิวานิช น้ำ มันปาล์ม ร่วมสนับสนุนโรงเรียน และโรงพยาบาลในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี2559 ที่ผ่านมาทางบริษัท ได้บริจาคเงินสำ หรับการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็กหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำ รุง ในอำ เภอปลายพระยา

Thailand’s Palm Oil Plantation Company of the year 2016
รางวัลบริษัทปาล์มน้ำ มันแห่งปี 2559
blog

At the 2016 Thailand Excellence Awards, Univanich General Manager Howard Hill accepted the Palm Oil Plantation Company of the year Award from Krithika Tyagarajan, Vice President, Frost and Sullivan. This is the fourth time Univanich has received recognition in the annual Thailand Excellence Awards.

มร. เฮาเวิร์ด ฮิลล์ ผู้จัดการทั่วไป ของ บมจ.ยูนิวานิช เข้ารับรางวัล thePalm OilPlantation of the year2016 ในงาน Thailand Excellence Awards จาก Krithika Tyagarajan, รองประธาน Frost and Sullivan ซึ่งนับต่อ เนื่องเป็นปีที่4 แล้วที่บริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

Barn Owl Donation to Farmer Community Groups
นกแสกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน
blog

Since 2013, the Company has promoted the use of barn owls to control rats in palm oil plantations instead of using chemical poisons. In 2016 the Company donated several pairs of barn owls to local farmers who are eager to adopt this more environmental friendly method of pest control.

บมจ. ยูนิวานิช น้ำ มันปาล์ม ได้ริเริ่มโครงการการใช้นกแสกกำจัดหนูในสวนปาล์มเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ตั้งแต่ปี2556 ซึ่ง ในปี2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้แบ่งปันความรู้ดังกล่าวและมอบนกแสกให้แก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อนำ ไปใช้ควบคุมหนูลดต้นทุน ใน การผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน

blog

Nesting boxes encourage Barn Owls to live and to breed in small-holder plantations.

บ้านนกแสกจะดึงดูดนกแสกเข้ามาอาศัย และ ขยายพันธุ์ในสวนปาล์มของเกษตรกร

blog

Each barn owl family consumes 1,000 to 1,500 rats per year, reducing the use of chemical poisons for pest control

นกแสกครอบครัวหนึ่ง กินหนูเป็นอาหารปีละประมาณ1,000- 1,500 ตัว ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีในการกำ จัด หนูลง

Philippines Joint Venture
โรงงานของบริษัทร่วมทุนในประเทศฟิลิปปินส

During the latter part of 2015 and early 2016 the effects of the El Nino weather conditions were severe in the Southern Philippines denting the progressive growth that had been achieved at our joint venture Univanich Carmen Palm Oil Corporation factory. By late 2016 the recovery phase got underway with processing volumes increasing. The mill’s presence continues to give local small farmers the confidence to plant and expand their oil palm plantings, allowing for future growth

The Company is incorporating an Inclusive Business model working with small farmers and essential input suppliers to help Mindanao small farmers, the poorest region of the Philippines, to lift their families above the poverty line.

ในช่วง ปลายปี2558 จนถึง ต้นปี2559 ภาวะ เอลนิโน่ ในภาคใต้ของ ประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีความรุนแรงขึ้น จนชะลอความ ก้าวหน้าในการดำ เนินงานของ บริษัทร่วมทุน ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวได้ลดความ รุนแรงลงช่วงปลายปี2559 และทำ ให้เริ่มมีปริมาณผลปาล์มสดเข้าบีบในโรงงานมากขึ้น ทั้งนี้การมีโรงงานสกัดน้ำ มันปาล์มเกิดขึ้นใน พื้นที่นี้ทำ ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มที่นั่นมีความมั่นใจและพร้อมที่จะทำ การปลูกปาล์มน้ำ มันเพิ่มมากขึ้น เป็นผลดีต่อการขยายธุรกิจ ปาล์มน้ำ มันในอนาคต

บริษัทให้ความร่วมมือในการวางรูปแบบการดำ เนินงานช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในท้องที่มินดาเนา ซึ่งเป็นพื้นที่ยากจนที่สุด ในฟิลิปปินส์ เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

blog

From the new smallholder areas in North Cotabato Province of Southern Philippines some farmers charter local Jeepney taxis to deliver their fruit to the Univanich-Carmen palm oil factory.

ชาวสวนปาล์มจากแหล่งปลูกปาล์มใหม่ในจังหวัด โคตาบา โตเหนือ ทางใต้ของประเทศฟิลิปปินส์จ้างรถขนส่งบุคคลท้องถิ่น บรรทุกผลปาล์มสดมายัง โรงงานน้ำ มันปาล์มยูนิวานิช คาร์เมน

blog

Philippine smallholders delivering their oil palm fruit by motorcycle need assistance to push the heavy load onto the Univanich fruit ramp.

ชาวสวนปาล์มรายย่อยฟิลิปปินส์ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ที่ บรรทุกผลปาล์มสดจนเต็มคันรถขึ้นไปส่งยังลานรับปาล์มของยูนิวานิช

Record Seedling Sales to Small-Farmer Outgrowers
สถิติยอดขายต้นกล้าปาล์มน้ำ มันให้แก่เกษตรกรรายย่อย
blog

Seedling sales from Univanich’s three nurseries increased by 30% as small-farmers expanded their sustainable oil palm development in Southern Thailand

ยอดขายต้นกล้าปาล์มน้ำ มันจากแปลงเพาะทั้งสามแห่งของยูนิวานิชในปี2559เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง30.3% อันเป็นผลมาจาก การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำ มันในพื้นที่ภาคใต้ของไทยของเกษตรกรรายย่อย ตัวเลขนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องเป็น ปีที่สองแล้ว

blog

In addition to small farmers and their families, people from other occupations are developing an interest in oil palms. Here Accounting Supervisor Ajira Butmata admires one of the high-yielding Univanich palms, she and her husband have planted in their weekend hobby farm.

นอกเหนือจากเกษตรกรรายย่อย และครอบครัวแล้ว ยังมีบุคคลที่ประกอบอาชีพอย่างอื่นที่หันมาสนใจการปลูกปาล์มน้ำ มัน เช่นกัน อย่างเช่น คุณอจิรา บุตรมาตา ซึ่งปัจจุบันทำ งานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและสามีก็ได้หันมาปลูกปาล์มน้ำ มันเป็นอาชีพ เสริม โดยในภาพคุณอจิรากำลังชื่นชมต้นปาล์มน้ำ มันที่ให้ผลผลิตสูงของยูนิวานิชอย