News 2017

UVAN News

News Highlights 2017

Acquisition of the fourth Univanich Crushing Mill in Phang Nga
โรงงานแห่งที่ 4 ของ ยูนิวานิช ในจังหวัด พังงา
blog

In May 2017 Univanich purchased the assets of Chok Vallapha Palm Oil Co., Ltd. This crushing mill in Kura Buri District of Phang Nga Province has been renamed Univanich CVP factory

ในเดือนพฤษภาคม 2560 ยูนิวานิช ได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของ บริษัท โชควัลลภา น้ำ มันปาล์ม จำ กัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา และเข้าบริหารงานโดยใช้ชื่อว่า โรงงานยูนิวานิชซีวีพ

blog

To accommodate the Univanich managers appointed to the CVP factory a triplex unit of three management houses was recently constructed within the CVP compound.

บ้านพักสำ หรับผู้บริหารจำ นวน 3 หลัง ได้ ถูกจัดเตรียมในพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงงาน

blog

The recently acquired CVP factory has a capacity of 60mt FFB/hour and is the fourth Univanich palm oil factory in Thailand.

โรงงานยูนิวานิช ซีวีพี มี กำลังการผลิต 60 ตันต่อ ชม. นับ เป็นโรงงานแห่งที่สี่ของยูนิวานิช ใน ประเทศไทย

Construction of the fifth Univanich Crushing Mill in Phatthalung
การก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 5 ของยูนิวานิช ในจังหวัดพัทลุง
blog

In October 2017 Univanich completed construction of the new Pabon crushing mill in Phatthalung Province. This is the company’s fifth palm oil crushing mill in Thailand.

โรงงานสกัดน้ำ มันปาล์มที่ป่าบอน จ.พัทลุง ได้สร้างเสร็จในเดือนตุลาคม 2560 นับเป็นโรงงานสกัดแห่งที่ห้าของ ยูนิวานิช ในประเทศไทย

blog

Since oil palms are a developing crop in Phatthalung, Univanich has also built an oil palm nursery on the Asia Highway at Pabon. This is to enable local farmers to plant high-yielding Univanich seedlings when they convert their farms from rubber and other crops

ยูนิวานิชได้มีการทำแปลงเพาะต้นกล้าปาล์ม บนทางหลวงเอเชียช่วงป่าบอน เพื่อรองรับการขยาย ตัวของพื้นที่ปลูกปาล์มของจังหวัดพัทลุง และส่งเสริม ชาวสวนท้องถิ่นได้ปลูกพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตสูง จาก การเปลี่ยนจากสวนยางมาเป็นสวนปาล์ม

blog

The new Pabon factory has an initial capacity of 30mt FFB/hour but it is designed with space for expansion to 60mt FFB/hour when oil palms become well established in Phatthalung Province

โรงงานป่าบอนแห่งใหม่นี้ มีกำลังผลิตเบื้องต้น ที่ 30 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง แต่ได้ถูกออกแบบ ไว้ให้ขยายกำลังผลิตได้ถึง 60 ตัน ตันทะลายปาล์ม ต่อชั่วโมง เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่ปลูก ปาล์มในอนาคตของจังหวัดพัทลุง

Construction of Univanich Port Installation
การก่อสร้างถังเก็บน้ำ มันของยูนวานิช
blog

In 2017 Univanich constructed palm oil storage tanks to improve the efficiency of exports from the Laemphong deep-water Port in Krabi.

ในปี 2560 ยูนิวานิชได้สร้างถังเก็บน้ำ มัน สำ หรับการส่งออก ที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมป่อง จ. กระบี

blog

In 2018, a further two port tanks are under construction to handle the increasing surplus of palm oil production in southern Thailand.

ในปี 2561 บริษัทจะก่อสร้างถัง เก็บน้ำ มันเพิ่มอีก 2 ถัง เพื่อรองรับ น้ำ มัน ปาล์มส่วนเกินที่ได้จากการผลิตที่เพิ่มขึ้น ในภาคใต้ของประเทศไทย

blog

Palm Oil from Univanich factories and from third party partners is now delivered to the Laemphong shore tanks to await export shipments

น้ำ มันปาล์มสำ หรับส่งออก จาก โรงงานของยูนิวานิช และจากคู่ค้าจะ ถูกจัดเก็บในถังเก็บน้ำ มันทีน

Development of Laemphong Port for Palm Oil Exports
ท่าเรือแหลมป่องเพื่อการส่งออกน้ำ มันปาล์ม
blog

The recent development of Univanich shore tanks has made the Chean Vanich port of Laemphong into one of Thailand’s best west-coast ports for export of this region’s surplus palm oil to India, Middle East and to Europe.

ถังจัดเก็บน้ำ มันของยูนิวานิชที่ตั้งอยู่ ที่ท่าเรือเจียรวานิช แหลมป่อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นท่าเรือที่เหมาะที่ดีที่สุดในชายฝั่งภาคตะวันตก ของประเทศไทย สำ หรับการส่งออกน้ำ มันปาล์มไปยังอินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป

Development of new oil palm nursery in Phang Nga Province
แปลงเพาะต้นกล้าปาล์ม ในจังหวัดพังงา
blog

In 2017, Univanich acquired a site of 125 rai (20 hectares) on the main Phang Nga highway at Bang Wan, between Phuket and Ranong. It is planned to develop this in 2018 as an oil palm nursery to supply high-yielding Univanich seedlings to Phang Nga small farmers, in support of our new CVP crushing mill.

ในปี 2560 ยูนิวานิชได้ซื้อที่ดิน จำ นวน 125 ไร่ (20 เฮกตาร์) ตำ บลบางวัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนสายหลักของพังงา ระหว่าง จังหวัดภูเก็ต และระนอง เพื่อพัฒนาเป็นแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มที่ให้ผลผลิตสูงของยูนิวานิช สำ หรับชาวสวนในพังงา เพื่อป้อนเข้าโรงงาน ยูนิวานิช ซีวีพี

Univanich expansion in Philippines
ยูนิวานิชในฟิลิปปินส
blog

The Univanich Carmen crushing mill in Mindanao, Philippines processed 84,000 tonnes of FFB in 2017. All this fruit was produced by local small-holders who have recently converted their family farms to grow oil palms.

โรงงานยูนิวานิช คาร์เมน ในมินดาเนา สกัดน้ำ มันปาล์มจากทะลายปาล์มสดจำ นวน 84,000 ตัน ในปี 2560 ซึ่งทะลายปาล์ม เหล่า นี้มาจากชาวสวนปาล์มท้องถิ่น ที่เปลี่ยนจากการทำ เกษตรกรรมอื่นมาปลูกปาล์มน้ำ มัน

blog

The Univanich investment in Mindanao has become a leading example of successful economic development in rural Philippines. This additional building now under construction at the Carmen site will become that regions first palm kernel crushing plant

การลงทุนของยูนิวานิชในมินดาเนา เป็น แบบแผนที่ประสบความสำ เร็จในการพัฒนา เศรษฐกิจในชนบทของฟิลิปปินส์ บริษัทจึงได้ตัดสิน ใจก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำ มันจากเมล็ดในปาล์มแห่ง แรกในภูมิภาคแห่งนี

blog

A larger standby generator was recently installed in the Carmen factory to ensure an uninterrupted service to the small outgrowers who are experiencing much improved income from this new crop.

เครื่องกำ เนิดไฟฟ้าสำ รองได้ถูกติดตั้งใน โรงงานยูนิวานิช คาร์เมน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ กับชาวสวนปาล์ม ว่าจะมีรายได้จากการขายทะลาย ปาล์มในฤดูใหม่นี้ ให้กับโรงงานที่เดินเครื่องสกัด น้ำ มันปาล์มได้โดยไม่หยุดชะงัก

Development of Univanich Clonal Seeds
เมล็ดพันธุ์ปาล์มจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของยูนิวานิช
blog

In 2017 Univanich started marketing high-yielding and drought-tolerant oil palm seeds developed from the company’s long-term investment in oil palm tissue culture.

นปี 2560 ยูนิวานิช เริ่มทำ การตลาดเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตสูง และทนแล้ง ที่ผลิตมาจากโครงการการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อปาล์มของบริษัท

blog

In the Univanich clonal seed gardens elite clones of the company’s top 100 mother palms are now producing seeds for export and for supply to Thailand’s farmers

ยูนิวานิช เริ่มส่งออกเมล็ดพันธุ์ปาล์ม และขายต้นกล้า ปาล์ม ที่ได้จากต้นแม่พันธุ์ปาล์มชั้นเยี่ยมที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ จากการเพาะเนื้อเยื่อ

Thailand’s Palm Oil Plantation Company of the Year 2017
เรางวัลบริษัทปาล์มน้ำ มันแห่งปี 2560
blog

At the 2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards, General Manager Mr Howard Hill accepted the Palm Oil Plantations of the Year Award on behalf of Univanich Palm Oil PCL.

มร.เฮาเวิร์ด ฮิลล์ เป็นตัวแทนของ ยูนิวานิช เข้ารับรางวัล the Palm Oil Plantations of the Year Award ในงาน Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ปี 2560