News 2019

UVAN News

News Highlights 2019

Factory Efficiency Improvements
((การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน)
blog

New Decanter was installed at TOPI factory to improve the efficiency of oil recovery in oil room to cater for increased flow rate.

เครื่องดีแคนเตอร์ใหม่ได้รับการติด ตั้งที่โรงงานสาขาปลายพระยา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดักเก็บน้ำ มันในแผนก กรองแยก และทำ ให้อัตราการไหลของ น้ำ มันดีขึ้น

blog

Capacity of palm kernel crushing plant at Lamthap factory has been increased from 75 ton per day to 155 ton per day with the installation of 8 new presses. This is to cater for PK production coming from the new Pabon factory and other PK purchased from third party factories.

รงงานสาขาลำ ทับได้มีการขยายกำลังผลิตในการบีบแมล็ดในปาล์มโดยการติดตั้งเครื่องบีบเมล็ดในปาล์มอีก 8 เครื่อง ทำ ให้เพิ่ม กำลังผลิตจาก 75 ตัน/วัน เป็น 155 ตันต่อวัน เพื่อที่จะรองรับเมล็ดในปาล์มจากโรงงานป่าบอน ในจังหวัดพัทลุง และการซื้อเมล็ดใน จากโรงงานอื่นๆ เพื่อเข้าบีบ

Factory Efficiency Improvements
(การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน)
blog

Construction of two 300 tons palm oil production tanks at CVP factory, allowing the day’s oil production to be stored separately and quality control testing to be completed prior to the oil is being pumped to the appropriate tanks for storage and sales.

ถังสำ หรับจัดเก็บน้ำ มันผลิตผลิตใหม่ ขนาด 300 ตัน 2 ถัง ที่สร้างขึ้นใหม่ ในโรงงานสาขาโชค วัลลภา จะทำ ให้น้ำ มันปาล์มที่ผลิตในแต่ละวันถูก จัดเก็บแยกจากน้ำ มันที่ผลิตในวันก่อนหน้าอย่าง ชัดเจน ทำ ให้สามารถช่วยให้การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ มันผลิตใหม่ในแต่ละวันเสร็จสิ้นก่อน การส่งน้ำ มันปาล์มไปจัดเก็บในถังสำ หรับขาย

blog

Installation of Waste Water Separators at Pabon Factory. 2 sludge separator machines have been installed to reduce oil losses and improve factory efficiency in the oil recovery.

การติดตั้งเครื่องแยกน้ำ เสีย ในโรงงานป่าบอน เครื่องแยกตะกอนน้ำ มัน 2 เครื่อง ได้รับการติดตั้งเพื่อลดการสูญเสียน้ำ มัน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดักเก็บน้ำ มันปาล์ม

Environmental Improvements to Waste Water and Smoke Emissions
(ระบบบำ บัดน้ำ เสียและมลพิษทางอากาศ เพื่อสิ่งแวดล้อม)
blog blog

The 45,000 m3 In-ground Anaerobic Reactor at Pabon was completed to handle the Palm Oil Mill Effluent ( POME). This is part of the waste water treatment system . The Pabon anaerobic reactor is designed to capture methane biogas which would otherwise be emitted to the atmosphere as a potent greenhouse gas.

การก่อสร้างบ่อไบโอแก๊สกระบวนการย่อย สลายและหมักแบบไม่ใช้อากาศ ขนาด 45,000 ลูกบาศก์เมตร ที่ใช้สำ หรับบำ บัดน้ำ เสียที่มาจาก กระบวนการผลิตน้ำ มันปาล์มดิบ ที่โรงงานป่าบอน เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บ่อไบโอแก๊สที่โรงงาน ป่าบอนนี้ถูกออกแบบให้กักเก็บแก๊สมีเทนเพื่อให้ ไปสร้างภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก

blog

The innovative smoke scrubber installed at the Pabon factory is designed to reduce particulate dust emissions from the boiler chimney. This is a new development for Thailand’s palm oil industry and the Pabon factory has virtually eliminated chimney dust emissions.

นวัตกรรมเครื่องบำ บัดควัน ที่ได้รับการติดตั้งที่ โรงงานป่าบอน สามารถลดฝุ่นละอองในอากาศ จาก ปล่องควันบอยเลอร์ อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือได้ว่าเป็น พัฒนาการใหม่ของอุตสาหกรรมน้ำ มันปาล์ม

Environmental Improvements to Waste Water and Smoke Emissions
(ระบบบำ บัดน้ำ เสียและมลพิษทางอากาศ เพื่อสิ่งแวดล้อม)
blog

Univanich was honoured to be judged a finalist in the 2019 SET Awards for Business Excellence. As Head of Oil Palm Research, Dr Palat Tittinutchanon accepted the 2019 runner-up award for an Outstanding Innovative Company. This was in recognition of the company’s success in producing drought-tolerant oil palm seeds using innovative Tissue Culture and Genomic Techniques. Univanich is now recognised internationally as a leading supplier of high-yielding drought-tolerant oil palm seeds.

บมจ. ยูนิวานิช ได้รับเกียรติเข้ารอบสุดท้ายของการตัดสิน รางวัล SET Awards กลุ่ม รางวัล Business Excellence ซึ่ง ดร. พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน หัวหน้าฝ่ายวิจัยปาล์มน้ำ มัน เข้ารับรางวัล บริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรมประจำ ปี 2562 ซึ่งเป็นการย้ำ ถึงความ สำ เร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มทนแล้ง โดยใช้เทคนิคการเลี้ยง เนื้อเยื่อและการตรวจสอบดีเอ็นเอ ในปัจจุบันยูนิวานิชเป็นที่ยอมรับ ในต่างประเทศในฐานะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำ มันทนแล้งที่ให้ ผลผลิตสูง

Environmental Good Governance Award
(รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

blog

December 4th, 2019, Lamthap factory and Pabon factory received certificate for an establishment that meets the requirement of Environmental Good Governance from Permanent Secretary of the Ministry of Industry, Mr.Kobchai Sungsitthisawas for year 2019, at Centara Government Complex Hotel, Bangkok.

โรงงานสาขาลำ ทับ และป่าบอน ได้เข้า รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ผ่าน เกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที 4 ธันวาคม ที่ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Philiippines Expansion Project
(โครงการขยายกำ ลังผลิต โรงงาน ในประเทศพิลิปปินส์)
blog

In Philippines, Univanich Carmen Palm Oil Corporation invested US$ 7.2 m to expand the capacity of the UCPOC Factory from 30 mt FFB/hour to 60 mt FFB/hour. This new capacity was commissioned in the first quarter of 2020 to cater for fruit production from expanding smallholder oil palm plantings since the Univanich joint venture Factory was built in North Cotabato province in 2014.

ในประเทศพิลิปปินส์ บริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย คอร์ปอเรชั่น ลงทุน 7.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการขยายกำลังการผลิต ของโรงงาน จาก 30 ตันทะลายปาล์ม /ชั่วโมง เป็น 60 ตันทะลายปาล์ม /ชั่วโมง โดยมีการทดสอบเดินเครื่องจักรของกำลังผลิตใหม่ ในช่วงไตรมาสแรกชองปี 2563 เพื่อ รองรับการการปลูกปาล์มที่ขยายมากขึ้นของชาวสวนปาล์ม ตั้งแต่ โรงงานร่วมทุนแห่งนี้ที่สร้าง ขึ้น ในปี 2557 ในจังหวัด โคตาบาโตเหนือ

blog

Univanich Yield Improvements
(การปรับปรุงผลผลิตของยูนิวานิช)
blog

Young Palms (30 months from planting) commencing harvest at Topi Estate. Univanich is continually working to improve the planting material for both high and early yield and to suit the environmental conditions .

ยูนิวานิชมีการพัฒนาพันธุ์ปาล์มให้สามารถให้ผลผลิตสูง และรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากภาพของทะลายปาล์ม จากต้น ปาล์มที่เริ่มให้ผล (อายุไม่เกิน 30 เดือน) ในสวนของบริษัทฯ ในปลายพระยา

blog

Univanich trialling new methods of crop collection to improve efficiency and reduce cost

ยูนิวานิชพัฒนาวิถีการเก็บ เกี่ยวผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการทำ งานอย่าง สม่ำ เสมอ