image
image
กรรมการบริษัท

นางสาวกาญจนา วานิช

การศึกษา:

ปริญญาตรีด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์:

คุณกาญจนา วานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการในธุรกิจยูนิวานิชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และยังเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มวานิช รวมทั้ง บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม