หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ยูนิวานิชมีความภูมิใจที่มีชื่อเสียงในด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเที่ยงธรรม และเคารพต่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ซึ่งอาจได้รับการกระทบกระเทือนจากการประกอบธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ชื่อเสียงดังกล่าวนี้นับได้ว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างแท้จริง เช่นเดียวกันกับบุคลากรโรงงาน และตราสินค้าต่างๆของบริษัทฯ 

สิ่งสำคัญอันดับแรกของยูนิวานิช ก็คือการประกอบธุรกิจที่มีผลกำไร ซึ่งหมายความถึงการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจและสร้างความสมดุลย์ของผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมถึงการเอาใจใส่ต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า ตลอดจนชุมชนต่างๆที่ยูนิวานิชดำเนินธุรกิจทั้งหลายอยู่

เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของธุรกิจที่วางไว้ ยูนิวานิชจึงพิจารณาว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่พนักงานของยูนิวานิชทุกท่าน มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการอันมีคุณค่าต่างๆข้างต้น รวมทั้งมีส่วนร่วมกับยูนิวานิชในการดำเนินการทางธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน

หลักการทั่วไป ที่ระบุอยู่ในประมวลหลักการทางธุรกิจฉบับนี้ จึงถือว่าเป็นรากฐานแห่งหลักการทางธุรกิจที่ยูนิวานิช จักยึดถือปฏิบัติอย่างแท้จริง ส่วนแนวทางรายละเอียดที่จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของแต่ละประเทศ และบริษัทต่างๆนั้น ได้มีอยู่แล้ว และจะมีการพัฒนาสืบต่อไป

ประมวลหลักการทางธุรกิจฉบับนี้ เป็นแถลงการณ์หลักการสำคัญของยูนิวานิช ซึ่งบริษัทฯ ขอให้พนักงานทุกท่าน พึงยึดถือปฏิบัติตามหลักการนี้ 

image
image
image
ทำในสิ่งที่เป็นไปได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Univanich Palm Oil PCL

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ยูนิวานิชจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเคารพในผลประโยชน์ของผู้อื่นเสมอ

ปฏิบัติตามกฎหมาย

ยูนิวานิชจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

พนักงาน

ยูนิวานิชจะสรรหา ว่าจ้าง และปรับเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามคุณสมบัติและความสามารถที่จำเป็นสำหรับงานที่ทำ ยูนิวานิชมุ่งมั่นในการจัดเตรียมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพสำหรับพนักงานทุกคน ยูนิวานิชเชื่อว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การรักษาการสื่อสารที่ดีกับพนักงาน ผ่านข้อมูลที่โปร่งใสและมีขั้นตอนการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ยูนิวานิชคาดหวังให้พนักงานหลีกเลี่ยงกิจกรรมส่วนตัวและผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งอาจขัดแย้งกับภาระผูกพันที่มีต่องาน

กิจกรรมสาธารณะ

ยูนิวานิชไม่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือสนับสนุนเงินทุนของกลุ่มที่ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของพรรค

บริษัทยูนิวานิชได้รับการสนับสนุนให้ส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของตน ในการทำเช่นนั้น พวกเขาอาจส่งคำถามโดยตรงหรือผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมการค้า และหารือเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการตัดสินใจของรัฐบาล

ยูนิวานิชจะตอบสนองต่อคำร้องขอจากรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ในด้านข้อมูล ข้อสังเกต หรือความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและชุมชนที่ดำเนินธุรกิจ

การรับประกันสินค้า

ยูนิวานิชมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทั้งในด้านราคาและคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ยูนิวานิชมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ คือเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการและผลิตภัณฑ์ของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและสอดคล้องกับความต้องการที่ถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจ ซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมอย่าง RSPO

การแข่งขัน

ยูนิวานิชเชื่อในการแข่งขันที่เข้มแข็งแต่เป็นธรรม และสนับสนุนการพัฒนากฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เหมาะสม พนักงานจะได้รับคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจกฎหมายดังกล่าวและไม่ละเมิดกฎหมาย

ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

บรรดาข้อมูลทางบัญชีและเอกสารสนับสนุนต่างๆ ของยูนิวานิช จะต้องแสดงถึงความถูกต้องอย่างแท้จริง และสะท้อนถึงลักษณะของการทำธุกิจหลักต่างๆ โดยห้ามจัดทำขึ้น หรือคงไว้ซึ่งบัญชีกองทุน หรือทรัพย์สินใดๆที่ไม่ให้เปิดเผย หรือไม่มีการทำข้อมูลไว้

การติดสินบน

ยูนิวานิชไม่ให้หรือยอมรับสินบนใดๆเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจหรือทางการเงินต่างๆ พนักงานยูนิวานิชได้รับการปลูกฝังแนวปฏิบัติว่า ไม่ว่าจะเป็นการขอรับหรือการเสนอให้สินบนใดๆ จะต้องปฏิเสธโดยทันที

การบังคับใช้

หลักการฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมของยูนิวานิชทั่วโลก ในกรณีที่บริษัทยูนิวานิชเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า ก็จำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการนี้เช่นกัน

การปฏิบัติตาม

ฝ่ายบริหารของยูนิวานิชมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสื่อสารให้พนักงงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการฉบับนี้ ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นเอกเทศจะดำเนินการสนับสนุนฝ่ายบริหารของยูนิวานิชโดยทำการสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการฉบับบนี้

คณะกรรมการบริษัท ยูนิวานิช จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียทางธุรกิจอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ ในทำนองเดียวกัน คณะกรรมการของยูนิวานิชให้คำมั่นว่าจะไม่มีพนักงานคนใดได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการแจ้งการละเมิดหรือสงสัยว่ามีการละเมิดหลักการธุรกิจนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการอาวุโสทราบ

คำว่า “ยูนิวานิช” และ “บริษัทในเครือยูนิวานิช” ที่ใช้ในหลักการฉบับนี้ หมายถึง บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือยูนิวานิช ประกอบด้วย บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือยูนิวานิชทั้งหมด

ส่วน คณะกรรมการบริษัท หมายถึง กรรมการของ บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน)