การแจ้งเบาะแส

บทนำ

พนักงานบริษัททุกคน เกษตรกรรายย่อย ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน ชาวบ้านใกล้เคียง เมื่อเกิดความกังวลจากที่ทำงาน ที่ยังไม่สามารถได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย การทุจริตต่อหน้าที่ทางการเงิน หรืออันตรายต่อสาธารณะและสิ่งแวดล้อม หรือการคุกคามด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงาน ก่อให้เกิดความกังวลเมื่อไม่ทราบวิธีการแก้ไขว่าต้องปฏิบัติเช่นไร

บางครั้งอาจกังวลเกี่ยวกับการแจ้งปัญหาดังกล่าวหรืออาจต้องการเก็บข้อกังวลไว้เพรงลำพัง หรือคิดว่าไม่ใช่กิจธุระของตัวเอง หรือเป็นเพียงความสงสัยเท่านั้น หรือความรู้สึกที่ว่าการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นจะเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ หรือต่อองค์กร และหากตัดสินใจพูดอะไรบางอย่างแต่พบว่าพูดผิดคนหรือหยิบยกประเด็นขึ้นมาในทางที่ผิดและไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป

ยูนิวานิช ให้ความสำคัญกับการทุจริตต่อหน้าที่ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และได้แนะนำขั้นตอนนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถแจ้งการทุจริตต่อหน้าที่ดังกล่าวด้วยวิธีที่ถูกต้องได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น บริษัทยังต้องการให้ทุกคนหยิบยกหัวข้อต่างๆขึ้นมา แม้มันเป็นเพียงข้อกังวลก็ตาม โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์

และหากมีบางสิ่งที่ทำให้เกิดความหนักใจ ซึ่งจำเป็นที่บริษัทควรรู้หรือพิจารณา โปรดดำเนินการตามขั้นตอนนี้

“การแจ้งเบาะแส” คือกระบวนการการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกระบวนการทั่ว ๆไปไม่มีหรือไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ โดยครอบคลุมถึง (แต่ไม่ใช่รายการผูกขาด)

 • การกระทำที่เป็นความผิดทางอาญาหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
 • การนำกองทุนไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติ
 • การฉ้อโกงและการทุจริต
 • ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
 • ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ
 • การประพฤติผิดจรรยาบรรณ
 • การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินลงโทษผิดคน
 • การล่วงละเมิดทางวาจา ร่างกาย และทางเพศ

ยังมีกระบวนการอื่น ๆที่พนักงานสามารถนำไปใช้ได้ เช่น ขั้นตอนการร้องทุกข์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องการว่าจ้างงาน

กฎง่ายๆกรณีมีข้อสงสัย – แจ้งบริษัทได้ทันที เพราะยูนิวานิชพิจารณาว่าผู้แจ้งเบาะแสเป็นเพียงพยานไม่ใช่ผู้ร้องเรียน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการแจ้งเบาะแสนี้ก็เพื่อให้มีผลต่อการดำเนินงานของยูนิวานิชในฐานะนายจ้างที่มีความรับผิดชอบและเป็นหน่วยงานที่ดี

ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จึงจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าเป็นนโยบายการแจ้งเบาะแสอย่างเป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการเปิดเผยข้อมูล/การรายงานการกระทำผิด เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป

นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร –ถูกสื่อสารอย่างเหมาะสม—ยังเป็นวิธีการป้องกันและยับยั้งการประพฤติมิชอบที่มีการไตร่ตรองไว้ก่อนแต่ยังไม่เกิดขึ้น

นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวิธีการที่โปร่งใสในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส เช่นการตอบคำถามที่เป็นมาตรฐาน ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูล และการให้คำอธิบายต่างๆที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเมิดนโยบาย หรือเรื่องอื่น ๆที่จะทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหาย โดยข้อมูลจะได้รับการปกปิดเป็นความลับและมั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้รายงาน

บุคคลที่ที่เปิดเผยข้อมูลจะถูกเรียกว่า “ผู้แจ้งเบาะแส” ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งพนักงานบริษัท ผู้ให้คำแนะนำ ผู้รับเหมา ผู้อยู่ภายใต้การอุปการะของพนักงาน ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรือ เจ้าหน้าที่จากสมาคมต่าง ๆ  ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น

ขอบเขต

ข้อกำหนดพื้นฐานของพนักงานทุกคนและตัวแทนของยูนิวานิชคือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเทศที่ประกอบกิจการ (ประเทศไทยหรือฟิลิปปินส์) และดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะปัจเจกบุคคล พนักงานทุกคนได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานสูงสุดของธุรกิจและพฤติกรรมส่วนบุคคลในสถานที่ทำงาน และในสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของบริษัท เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือเรื่องอื่นใดที่อาจทำให้ชื่อเสียงที่ดีของบริษัทเสื่อมเสีย การเปิดเผยดังกล่าวจะถือเป็น ‘การแจ้งเบาะแส’ ซึ่งหมายความว่าการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองจากการคุกคาม

มาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

คณะกรรมการและประธานบริหารของยูนิวานิชยึดมั่นต่อนโยบายนี้ หากผู้ใดรายงานประเด็นปัญหาภายใต้นโยบายนี้  จะได้รับการประกันว่าจะไม่มีผลต่อหน้าที่การทำงานหรือรับภาระในรูปแบบต่าง ๆ หากเป็นการแจ้งเบาะแสแล้วข้อมูลผิดพลาดก็ถือว่าโมฆะ แต่การรับประกันนี้ไม่ได้รวมถึงการแจ้งเบาะแสเท็จโดยเจตนา

จะต้องไม่มีพนักงานบริษัท ผู้ให้คำแนะนำ ผู้รับเหมา ผู้อยู่ภายใต้การอุปการะของพนักงาน ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรือ เจ้าหน้าที่จากสมาคมต่าง ๆ  ที่แจ้งเบาะแสด้วยความสุจริตใจ ได้การคุกคาม ข่มขู่ ต่อการจ้างงานของพวกเขาเหล่านั้น

ยูนิวานิชจะไม่ให้มีการล่วงละเมิดหรือตกเป็นเหยื่อจากการแจ้งเบาะแส สมาชิกฝ่ายบริหารท่านใดตอบโต้ผู้ที่แจ้งเบาะแส ด้วยการลงโทษ และกดดัน ซึ่งสื่อได้ถึงการคุกคามต่อพนักงานที่เปิดเผยข้อมูล จะต้องถูกดำเนินการตามระเบียบวินัย รวมถึงการเลิกจ้างหากมีการฝ่าฝืนนโยบาย “การแจ้งเบาะแส” นี้

บริษัทตระหนักดีว่าผู้แจ้งเบาะแสไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน หากต้องการให้ทางบริษัทเก็บข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ บริษัทจะปฏิบัติตามความประสงค์ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แจ้งเบาะแส และหากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ( เช่นกรณีต้องมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในศาล) บริษัทจะหารือกับผู้แจ้งเบาะแสเป็นรายๆไปถึงการจัดการที่พึงกระทำได้

โปรดระลึกไว้เสมอว่าหากท่านไม่ระบุตัวตนในการแจ้งเบาะแส จะทำให้การปกป้องตำแหน่งการทำงานของท่าน การเสนอแนะและการให้ข้อมูลกลับจะเป็นไปได้ยากมากขึ้น ดังนั้นถึงแม้บริษัทจะพิจารณาข้อมูลจากผู้ไม่ระบุตัวตน นโยบายนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับการแจ้งเบาะแสแบบไม่ระบุตัวตน

การนำไปปฏิบัติ (บริษัทจะรับมืออย่างไร)

เมื่อมีการแจ้งประเด็นปัญหา บริษัทจะตรวจสอบเพื่อประเมินเบื้องต้นถึงแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการไต่สวนภายในหรือการสอบสวนอย่างเป็นทางการมากขึ้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้และการติดต่อและอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่ หากมีการร้องขอ บริษัทจะสรุปประเด็นปัญหาและกำหนดวิธีจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากการแจ้งประเด็นปัญหา อาจมีการถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีแก้ไขที่ดีที่สุด ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งได้ในเบื้องต้นแรก และหากประเด็นปัญหาที่แจ้งมาอยู่ในขั้นตอนการร้องทุกข์อย่างถูกต้อง บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

แม้ว่าจุดประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อให้สามารถตรวจสอบการทุจริตต่อหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แจ้งเบาะแสมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากได้รับการร้องขอเพิ่มเติม บริษัทจะยืนยันการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามบางครั้งบริษัทไม่สามารถบอกได้ถึงการวิธีการจัดการซึ่งอาจจะละเมิดหน้าที่ความเชื่อมั่นที่ยูนิวานิชมีต่อบุคคลอื่น

วิธีดำเนินการ (บริษัทจะดำเนินการอย่างไร)

เมื่อบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแส จะทำการตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อหาวิธีการรับมือที่เหมาะสม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสอบถามภายใน หรือการสอบสวนอย่างเป็นทางการ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงวิธีการดำเนินการ การติดต่อประสานงาน เพื่อช่วยเหลือผู้แจ้งเบาะแส และบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสในลำดับต่อไป  อย่างไรก็ตามอาจมีการสอบถามถึงวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด ซึ่งหากผู้แจ้งเบาะแสต้องการที่จะเสนอแนะ ขอให้แจ้งไว้ในเบื้องต้น ซึ่งหากวิธีดำเนินการที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิธีการที่ร้องขอ บริษัทจะแจ้งให้ทราบกลังการพิจารณา

แม้ว่าวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ คือเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการทุจริตต่อหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม โดยบริษัทจะแจ้งข้อเสนอแนะที่จำเป็นมากที่สุด ในกรณีที่มีการร้องขอ บริษัทจะตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตามบางขั้นตอนบริษัทไม่สามารถลงรายละเอียดได้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

การแจ้งเบาะแส

หากประสงค์ที่จะแจ้งประเด็นปัญหา สำหรับพนักงาน สามารถแจ้งได้โดยตรงกับผู้บังคับบัญชาตาม สำหรับกรณีส่วนใหญ่ ผู้บังคับบัญชาตามสายงานคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับฟังและโต้ตอบได้อย่างทันท่วงที แต่หากไม่ประสงค์ที่จะแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้ท่านแจ้งมาที่ DO ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายนี้ รายชื่อของ DO จะประกาศอยู่บนบอร์ดประกาศของบริษัท และหากต้องการแจ้งเป็นการส่วนตัว ให้แจ้งความต้องการเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

เจ้าหน้าที่ DO ของยูนิวานิชที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัทตระหนักดีว่าในบางสถานการณ์พนักงานอาจต้องการพูดคุยกับบุคคลอื่นในบริษัท ที่ทำให้รู้สึกสบายใจมากกว่า

  สมาชิกของฝ่ายบริหารที่ได้รับการติดต่อจากพนักงานหรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ หรือสมาคมสมาชิกที่ต้องการรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัท จะต้องส่งต่อรายละเอียดของรายงานนั้นและคำตอบของพวกเขาไปยังเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ (DO) คนใดคนหนึ่ง

  เพราะ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ (DO) 

  • ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว
  • มีหน้าที่บันทึกและสอบสวนข้อกล่าวหา
  • ได้รับมอบอำนาจและมีดุลพินิจในการปฏิบัติตามนโยบายนี้
  • สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้

  หากช่องทางเหล่านี้ยังไม่เพียงพอและยังมีข้อกังวลอยู่หรือหากรู้สึกว่าเรื่องนี้ร้ายแรงจนไม่สามารถพูดคุยกับท่านใดข้างต้น ผู้แจ้งเบาะแสสามารถติดต่อประธานเจ้าหน้าบริหาร CEO ได้โดยตรง

หากมีข้อไม่พึงพอใจ

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสมากขึ้น

ยูนิวานิชหวังว่าจะสร้างความพึงพอใจกับการดำเนินการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมให้ หากพบว่ายังไม่พึงพอใจและประสงค์ที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวในลำดับต่อไป ให้ดำเดินการดังต่อไปนี้:

 • สมาชิกกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 • ประธานบริษัท

 การดำเนินการนอกบริษัท ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท

ติดต่อ